Fa quatre mesos que no cobro el lloguer… ¿Què faig?

Prendre la decisió de posar el nostre habitatge en lloguer no és precisament fàcil. Les principals pors dels propietaris acostumen a ser: em pagaran el lloguer cada mes? I si em fan destrosses?, per no parlar de la preocupació davant la possibilitat que puguin ocupar el nostre immoble.

A més, l’auge del preu dels lloguers ha provocat un increment de la morositat, per això, molts propietaris no ho dubten i contracten una assegurança d’impagament. Aquest tipus de pòlissa a banda de cobrir les mensualitats impagades per l’inquilí, indemnitza en el cas que s’hagin produït danys per actes vandàlics, es fa càrrec de les reclamacions en contractes de reparació o manteniment. A més, si és necessari s’encarregarà de recuperar mensualitats perdudes per incendi o explosió, cobreix els deutes de subministraments (aigua, llum, gas...) no pagats per les persones que viuen de lloguer i ofereix assistència jurídica en cas de possibles conflictes.

Però això no és tot; algunes d’aquestes assegurances també protegeixen en cas de destrosses o robatori de mobles i de la resta de contingut de l'habitatge i gestionen la defensa i reclamació davant veïns per conflictes relacionats amb emanacions de fums, higiene, soroll, activitats perilloses, etc.

Un altre aspecte curiós és que l’assegurança d’impagamentha aconseguit obrir el mercat de lloguer a més persones, perquè permet l'accés a llogaters que, tot i ser solvents, en el context actual ho tindrien més difícil per aconseguir les fiances o els avals bancaris que se sol•liciten.

Què fer en cas d’impagament de lloguer?

Quan s'ha esgotat la via de la reclamació amistosa, ja presentada la demanda de desnonament i emplenada la reclamació de rendes, podrem sol•licitar a la nostra companyia un avançament de les rendes impagades fins al moment. En cas d’acumular més d’un mes d’impagament, és important posar-se en contacte amb la companyia amb celeritat perquè s’encarregui de les gestions pertinents.

Aspectes a tenir en compte

Com a totes les assegurances, cal llegir bé les clàusules d'exclusió i les condicions si no volem emportar-nos sorpreses desagradables. És important, per exemple, tenir en compte que gairebé sempre hi ha un límit màxim d'import cobert, que sol ser de 12 mensualitats i amb una xifra màxima, que varia en funció de la pòlissa i la prima. Així mateix, moltes pòlisses d'impagament tenen franquícia, com passa en el sector de l'automòbil.

Un altre aspecte que no hem de passar per alt és que per a l'abonament d'avenços pels impagaments s'exigeix que l'arrendador hagi iniciat accions judicials dins d'un temps determinat, normalment dos o tres mesos, des de l'inici de la mateixa. La resta, a més, no es percep fins que es dicti sentència ferma.

També cal saber que si abans de contractar l'assegurança ja teníem problemes amb aquest llogater per cobrar les mensualitats, no ens concediran la pòlissa i si ometem aquesta informació i ho descobreixen no tindrem dret a percebre cap impagament.

Existeixen, a més, altres supòsits concrets en què moltes asseguradores exclouen el dret a rebre cap abonament, per la qual cosa convé entendre bé la lletra petita del condicionat. I és aquí on un professional del sector com els corredors de CSAens poden ajudar;ja que, estan acostumats a treballar diàriament amb les clàusules d'aquest tipus de pòlisses i podran resoldre els nostres dubtes.